Лабораторийн туршилт, шинжилгээ

  • Гал түймрийн хэрэг, зөрчлийн үүсэл шалтгааныг тодорхойлох лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх;
  • Галын аюултай бодис, материалын ашиглалт, хадгалалт, барилга байгууламжийн хийц, бүтээцийн галын аюулын үзүүлэлтийг тодорхойлох лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх;
  • Цацрагийн бохирдолт, тун тунгийн чадлыг тодорхойлох лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх;
  • Химийн хортой бодисын шинж чанар, үзүүлэлтийг тодорхойлох лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх;
  • Цацраг, химийн ослын голомтод ажиллан, хор уршгийг арилгахад мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж, түүнээс үүдэлтэй хор уршгийг илрүүлэх, саармагжуулах, хоргүйжүүлэх ажилд лабораторийн хяналт тавих.

2005-2018.05 онд гүйцэтгэсэн туршилт, шинжилгээ