Гамшгаас хамгаалах судалгаа

  • Гамшиг судлалын онолыг хөгжүүлэх судалгаа;
  • Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийг бууруулах судалгаа;
  • Гал түймрээс хамгаалах судалгаа;
  • Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн судалгаа;
  • Байгалийн гаралтай гамшгаас хамгаалах судалгаа;
  • Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой гамшгаас хамгаалах судалгаа;
  • Улсын болон гамшгийн нөөцийн бараа, материалын хадгалалтын талаар судалгааг тус тус хийж байна.