Эрдмийн зөвлөл

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөл нь эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, түүний онол, аргазүйн түвшин, үр дүнг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах, судалгааны аргазүй, эрдэм судлалын ажлыг мэргэжлийн ерөнхий удирдлагаар хангах зорилго бүхий хамтын удирдлагын эрдмийн байгууллага юм.

 

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
Ж.Амгалан - Хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), хурандаа

 

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:
Д.Сэржмядаг -Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор (Ph.D), дэд хурандаа

 

Гишүүд:


П.Даш
- Нөөц судлалын төвийн дарга, доктор (Ph.D), бэлтгэл хошууч генерал


П.Чимэдцэрэн
– Инновацын төвийн дарга, доктор (Ph.D), хошууч


Т.Өсөхжаргал
- Секторын эрхлэгч, Эрэн хайх, аврах ажиллагаа хариуцсан эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор (Ph.D), ахлах дэслэгч

 

Э.Оюунгэрэл- Химич-хүнс, үр тарианы шинжээч, доктор (Ph.D), ахмад

 

Ч.Мэндэлмаа – Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой гамшгийн асуудал хариуцсан эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор (Ph.D) хошууч

 

П.Дамдин- Судлаач, доктор (Ph.D)

 

Х.Мягмаржав –Судлаач, доктор (Ph.D), хурандаа

 

С.Базаррагчаа - Судлаач, доктор (Ph.D), бэлтгэл дэд хурандаа

 

Б.Энхтүвшин – Судлаач доктор (Ph.D), дэд хурандаа

 

МАНАЙ ЭРДЭМТЭД

П.Даш доктор (Ph.D)

Б.Баяржаргал доктор (Ph.D)

С.Хүрэлсүх доктор (Ph.D)

Д.Батболд доктор (Ph.D)

Д.Алтангэрэл доктор (Ph.D)

Ж.Амгалан доктор (Ph.D)

В.Батсайхан доктор (Ph.D)

Д.Сэржмядаг доктор (Ph.D)

Ц.Ганзориг доктор (Ph.D)

С.Базаррагчаа доктор (Ph.D)

Э.Оюунгэрэл доктор (Ph.D)

Т.Өсөхжаргал доктор (Ph.D)

П.Чимэдцэрэн доктор (Ph.D)

Ч.Мэндэлмаа доктор (Ph.D)