Эрдэм шинжилгээний тайлан

Эрдэм шинжилгээний тайлан

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн эрдэмтэн, судлаачид 2005-2017 онд нийт 92 судалгааны ажил хийж тайлан бичсэн байна. 1-р зурагт үзүүлэв.

1-р зураг. 2005-2017 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлан

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

дд Судалгааны ажлын тайлангийн сэдэв Он Гүйцэтгэсэн
1 Төв цэвэрлэх байгууламжийн албаны үйлдвэрлэл, технологи ажиллагааны гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ 2005 Гамшгийн судалгааны төв
2 “Петровис” шатахуун түгээх станцын эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээ 2005 У.Лхагва Ч.Отгончимэг
3 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой томоохон ослын эрсдэлийн ангилал, тэргүүлэх зүйлийг тогтоох аргачлал 2005 У.Лхагва
4 Монгол улсын гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ 2006 Б.Баяржаргал Б.Даваадорж С.Хүрэлсүх
5 Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх журам, аргачлалыг боловсруулах судалгаа 2006 Б.Баяржаргал
Ш.Ганболд
С.Хүрэлсүх
Д.Сэржмядаг
6 Гамшиг судлалын онолын үндэс 2006 С.Хүрэлсүх
7 Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулах арга зүйн судалгаа 2007 С.Хүрэлсүх
8 Тогтвортой хөгжил- гамшгийн асуудал 2008 С.Хүрэлсүх
9 Гал түймрийн статистикт компьютерийн програм ашиглан боловсруулалт хийж гаргасан судалгаа 2008 Л.Пүрэвхүү
10 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хангамж үйлчилгээний хэлтсийн шатахууны агуулахын гамшгийн эмзэг байдал эрсдэлийн үнэлгээ  2008 Ш.Олзвой
С.Хүрэлсүх
Ч.Мэндэлмаа
11 2008 оны 07 дугаар сарын 1-нд Улаанбаатар хотод болсон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал 2009 Ш.Ганболд
12 Улаанбаатар хот дахь улсын нөөцийн салбарын шатахуун түгээх станцын гамшгийн эмзэг байдал эрсдэлийн үнэлгээ 2009 Д.Баян-Эрдэнэ
Д.Цэцэнбат
Ч.Мэндэлмаа
13 Улаанбаатар хот дахь улсын нөөцийн шатахууны салбарын  объектуудын шатахууны хадгалалтын техник, технологийн аюулгүй байдал 2009 Ч.Мэндэлмаа
14 Дундговь  аймагт зохион байгуулагдсан команд штабын сургуульд хийсэн судалгаа 2009 З.Баттулга
15 Хүчтэй салхи, шуурганы аюулт ба гамшигт үзэгдийн хүн амд үзүүлэх нөлөөлөл 2009 Д.Сэржмядаг
16 2009 оны МУ-ын нутаг дэвсгэрт үүсч болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын урьдчилсан таамаг 2009 Б.Баяржаргал
Д.Сэржмядаг
С.Базаррагчаа
17 Нийслэлийн аюулт үзэгдэл, ослын төлөв байдлын судалгаа 2009 З.Баттулга
18 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хүртээмжийн судалгаа 2009 Д.Сэржмядаг
19 Гал унтраах үйл ажиллагааны техник хэрэгслийн бэлэн байдлын судалгаа 2009 Д.Цэцэнбат
20 ОБЕГ-ын харъяа Улаанбаатар хот дахь улсын нөөцийн шатахууны агуулахын гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ 2009 Д.Баян-Эрдэнэ
Д.Цэцэнбат
Ч.Мэндэлмаа
21 Цацрагийн үүсгүүрүүдийн судалгаа 2009 С.Хүрэлсүх
22 Монгол орны цаг агаарын гаралтай зарим аюулт болон гамшигт үзэгдлийн шууд хор уршгийн судалгаа 2009 Д.Сэржмядаг
23 Сүүлийн 5 жилд гарсан гал түймрийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоосон дүгнэлтүүдэд хийсэн судалгаа 2009 Л.Пүрэвхүү
24 Барилгын шинэ төрлийн материалын галын аюулын шинж чанар, унтраах бодисын судалгаа 2009 С.Базаррагчаа
25 Өндөр барилгын гал түймрийн аюулын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ 2010 Д.Баян-Эрдэнэ

Д.Цэцэнбат

С.Базаррагчаа

Л.Пүрэвхүү

27 Гамшгийн ангилал, эрсдэлийн түвшин, зэрэглэл тогтоох арга зүйн судалгаа 2010 С.Хүрэлсүх

З.Баттулга

28 “Мера” ХХК–ний тэсрэх бодисын Т-11 үйлдвэрийн багануур дахь салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2010 С.Хүрэлсүх

С.Базаррагчаа

29 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд геомэдээллийг ашиглан төлөвлөх, гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй 2010 Д.Содномрагчаа
30 Шатахуун түгээх станцын гал түймрийн аюулын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ 2010 Д.Баян-Эрдэнэ

Д.Цэцэнбат

С.Базаррагчаа

О.Баттулга

31 Онцгой байдлын байгууллагын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2010 Д.Сэржмядаг

П.Амарзаяа

32 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Хараа багийн нутаг дэвсгэрт орших Даваа Мандал ХХК-ний “Энгийн найрлагатай тэсрэх бодисын үйлдвэр”-ийн эрсдлийн үнэлгээ 2010 С.Хүрэлсүх

М.Ренчин-Очир

33 Төв аймгийн Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт орших Тэн хун ХХК-ийн “Нарантолгойн алтны үндсэн ордыг ашиглах, баяжуулах үйлдвэр”-ийн гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ 2010 С.Хүрэлсүх

Д.Баян-Эрдэнэ

Ш.Эрдэнэ-Амгалан

З.Баттулга

34 ОБЕГ-ын харъяа Улаанбаатар хот дахь Хүнсний нөөцийн салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2010 С.Хүрэлсүх

Б.Батхуяг

Д.Цэцэгээ

Д.Сэржмядаг

С.Базаррагчаа

Ч.Мэндэлмаа

35 ОБЕГ-ын харъяа Объект-03 нөөцийн салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан 2010 Д.Баян-Эрдэнэ

З.Баттулга

П.Амарзаяа

Д.Сэржмядаг

А. Батхуяг

36 Химийн аюултай объектод болон тээвэрлэлтийн явцад осол гарах үед химийн хортой, аюултай бодисын хордолтын бүсийн хэмжээг урьдчилан тооцоолох аргачлал 2010 Ш.Эрдэнэ-Амгалан
37 Аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ гаргах арга зүйн судалгаа 2010 Гамшиг судлалын хүрээлэн
38 Улсын нөөцөд хадгалагдаж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтын болон техник, технологийн судалгаа 2010 Ч.Мэндэлмаа
39 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга технологийн судалгаа 2010 Гамшиг судлалын хүрээлэн
40 Гамшгийн дараах хохирлын үнэлгээ хийх, хэрэгцээг тодорхойлох арга зүй 2011 Б.Баяржаргал

С.Хүрэлсүх

Ц.Ганзориг

Д.Сэржмядаг

П.Амарзаяа

Д.Содномрагчаа

41 Улаанбаатар хотын гал унтраах усан хангамжийн судалгаа 2011 Д.Цэцэнбат
42 Онцгой байдлын албаны дозиметрын багаж төхөөрөмжийн судалгаа 2011 С.Хүрэлсүх
43 Уул уурхайн аврах ажлын судалгаа 2011 П.Амарзаяа

З.Баттулга

Д.Цэцэнбат

44 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчний эрсдэлийн үнэлгээ 2011 Д.Сэржмядаг
45 Эрүүл мэндийн яамны харъяа Нялхсын клиник сувиллын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012 Д.Баян-Эрдэнэ

Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

П.Чимэдцэрэн

46 Байгалийн  гамшгийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Д.Сэржмядаг
47 Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 З.Баттулга
48 Шинэ дэд хэвшлээр үүсгэгдсэн хүний томуу, өвчний эрсдэлийн  үнэлгээ, таамаглал 2012 Б.Баяржаргал

В.Батсайхан

49 Ой, хээрийн түймрийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 С.Базаррагчаа

П.Амарзаяа

Д.Цэцэнбат

50 Монгол Улсын шинжлэх ухаан технологийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Б.Баяржаргал
51 Цөмийн ба цацрагийн ослын стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 С.Хүрэлсүх
52 Газрын тосны бүтээгдэхүүний гал түймрийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Д.Баян-Эрдэнэ

Ч.Мэндэлмаа

53 Химийн бодисын эрсдэлийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Ц.Ганзориг

П.Чимэдцэрэн

Д.Содномрагчаа

53 Эрчим хүчний салбарын стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Б.Баяржаргал

Ч.Мэндэлмаа

54 Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулагч хорт хийн /SO2, NO2, PM10, CO/ судалгаа 2012 Ц.Ганзориг

П.Чимэдцэрэн

С.Базаррагчаа

С.Хүрэлсүх

55 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд хийсэн  судалгаа 2012 Д.Сэржмядаг

П.Амарзаяа

56 Терроризм гамшгийн нэг төрөл болох нь 2012 Б.Баяржаргал

З.Баттулга

57 Development of disaster management database of Mongolia 2012 V.Batsaikhan

G.Bulgan

D.Amarsaikhan

D.Bayarbaatar

58 Community participation in disaster risk mitigation: a compare study of Mongolia and Japan 2012 S.Bazarragchaa
59 Wild fire risk mapping in eastern part of Mongolia using remote sensing GIS and multi criteria analysis 2012 N.Elbegjargal

P.Amarzaya

60 ОБЕГ-ын харъяа Дархан-Уул аймаг дахь улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээл, үрийн цэг, буудайн элеваторын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012  Ажлын хэсэг
61 ОБЕГ-ын харъяа Дархан-Уул аймаг дахь улсын нөөцийн салбарын шатахууны агуулахын гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ 2012 Ажлын хэсэг
62 ОБЕГ-ын харъяа Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум дахь улсын нөөцийн шатахууны салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012 Ажлын хэсэг
63 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа 2013 Д.Сэржмядаг

П.Амарзаяа

64 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтын байдал, техник, технологид хийсэн судалгаа, (Дорнодын жишээн дээр) 2013 Ч.Мэндэлмаа
65 Гамшгийн мэдээллийн сангийн загвар, програм хангамж байгуулах арга зүйн асуудал 2013 Д.Амарсайхан

Д.Баярбаатар

В.Батсайхан

66 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд нисгэгчгүй хөөрөх төхөөрөмжийг ашиглах инновацийн зарим асуудал 2013 Б.Баяржаргал

С.Хүрэлсүх

67 Барилга байгууламжийн галд тэсвэржилтийн зэрэгт полимер материалын нөлөөлөх байдлын судалгаа 2013 С.Базаррагчаа
68 Аммиакийн ослын үед хордолтыг бүсийг тогтоох аргачлал, саармагжуулах болох хоргүйжүүлэх ажиллагаанд байгалийн цеолит ашиглах боломжийн судалгаа 2013 П.Чимэдцэрэн

Ц.Ганзориг

Ж.Оюун

69 Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, хөгжлийн хандлага 2013 Д.Сэржмядаг
70 “Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааны өнөөгийн төлөв, тулгамдаж буй асуудал” 2014 Д.Сэржмядаг

П.Амарзаяа

Ч.Мэндэлмаа

Б.Энхтүвшин

71 Суманд  гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах арга зүйн заавар, аргачлал 2014 Д.Сэржмядаг

Ч.Ариунаа

Н.Өлзиймаа

 

дд Судалгааны ажлын тайлангийн сэдэв Он Тайлангийн удирдагч Гүйцэтгэсэн
1 “Сумын түвшинд гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан албан хаагчийг ажиллуулах үнднслэлийг тогтоох” судалгаа 2015 Док (Ph.D) С.Хүрэлсүх Д.Сэржмядаг, Б.Булган, П.Амарзаяа, Ч.Мэндэлмаа, Д.Содномрагчаа, Д.Бадамсүрэн, Б.Батбаяр, Б.Хулан, Ч.Наранчулуун
2 “Эрэн хайх, аврах нэгжийн бүрэлдэхүүн, автомашин, техник, тоног төхөөрөмжийн хангалт, түүнд тавих шаардлага стандартыг боловсруулах үндэслэлийг тогтоох” судалгаа 2015 Док (Ph.D) Д.Сэржмядаг П.Амарзаяа, Б.Батбаяр
3 Олон нийтийн оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал, туршсан дүн 2015 Д.Сэржмядаг
4 Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гал түймрийн эрсдэлийн судалгаа 2015 Д.Баян-Эрдэнэ, С.Базаррагчаа
5 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацааг боловсруулах нь 2015 А.Ариунбилэг
6 Зарлан мэдээллийн дохиогоор иргэдийн ажиллах байдалд хийсэн судалгаа 2015 Б.Батбаяр
7 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалтын өнөөгийн байдалд хийсэн шинжилгээ 2015 Док (Ph.D) Д.Сэржмядаг С.Хүрэлсүх, Д.Алтангэрэл, П.Амарзаяа, Ч.Мэндэлмаа, Б.Булган, Б.Баятбаяр, Б.Хулан, Ч.Наранчулуун, Б.Ууганбаяр
8 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаан дахь хүмүүнлэгийн тусламж 2015 Док (Ph.D) Д.Сэржмядаг Ч.Мэндэлмаа
9 Онцгой байдлын албаны эрэнхайх, аврахажиллагаанычадавхыг сайжруулах, олон улсын эрэн хайх, аврах багийг бэлтгэх боломж, нөхцөлийг тодорхойлох” судалгаа 2016 Док (Ph.D) Д.Сэржмядаг П.Амарзаяа, Б.Батбаяр, С.Амгалан, З.Баттулга, Л.Мөнхбаатар, Ц.Энхтуяа
10 “Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын суралцах үйл явцын өнөөгийн байдал” судалгаа 2016 А.Ариунбилэг, Б.Номин
11 “Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл” судалгаа 2016 Док (Ph.D) Д.Алтангэрэл Д.Баян-Эрдэнэ, С.Базаррагчаа, Т.Бадрал
12 “Онцгой байдлын албаны аврагч-химич, аврагчдын цацраг, химийн ослын голомтод ажиллах мэдлэг чадварын” судалгаа” 2016 Э.Оюунгэрэл, Ц.Бямбацогт, Б.Ариунтунгалаг
13 “Нийслэлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудал” судалгаа 2016 Док (Ph.D) Д.Ганболд Ч.Мэндэлмаа, Д.Базаррагчаа, Б.Энхтүвшин, Д.Нарантуяа
14 “Онцгой байдлын албаны зуны хээрийн хувцасны материалыг нано технологиор боловсруулан турших нь” судалгаа 2016 А.Ариунбилэг
15 “Газар хөдлөлтийн үед хотын иргэдийн гамшгийг даван туулах чадвар болон бэлэн байдлын түвшинг тодорхойлох” судалгаа 2016-2017 Док (Ph.D) Д.Сэржмядаг Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа, Б.Батбаяр
16 “Ази, Номхон Далайн улс орнуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Эрхийг бодитой болгоё сэдэвт чуулга уулзалтаас гарсан баримт бичгийн 7-р зорилтыг хэрэгжүүлэх” судалгаа 2017 Ч.Мэндэлмаа
17 “Ослын үеийн удирдлагын систем (Incident Command System)-ийг Монгол Улсад хэрэглэх боломж” сэдэвт судалгаа 2017 Док (Ph.D) П.Даш Ч.Мэндэлмаа, С.Базаррагчаа, Ц.Бямбацогт, Б.Баянмөнх, Д.Базаррагчаа
18 “Онцгой байдлын албан хаагчийн хээрийн хувцасны өнгийг өнгөлөн далдлалтын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах нь” судалгаа 2017 А.Ариунбилэг
19 “Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэхэд Япон Улсын туршлагыг харгалзах нь” судалгаа 2017-2018 Док (Ph.D) Д.Сэржмядаг Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа, Ч.Лхамжав, Ш.Мөнхбаатар, Л.Отгонбаяр
20 “Химийн бодисын аюулын тархалтыг орон зайн мэдээлэл ашиглан тооцоолох аргыг нэвтрүүлэх боломж” судалгаа 2017 П.Чимэдцэрэн, Д.Содномрагчаа
21 “Хээрийн гал түймрийг эрт илрүүлэхэд орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмж ашиглах боломж” судалгаа 2017 Док (Ph.D) Д.Алтангэрэл С.Базаррагчаа, Л.Отгонбаяр