Эрдэм шинжилгээний тайлан

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН /2005-2019 ОН/

д/д Судалгааны ажлын тайлангийн сэдэв

Он

Гүйцэтгэсэн судлаачид
1 Төв цэвэрлэх байгууламжийн албаны үйлдвэрлэл, технологи ажиллагааны гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ

2005

Гамшгийн судалгааны төв
2 “Петровис” шатахуун түгээх станцын эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээ

2005

У.Лхагва, Ч.Отгончимэг
3 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой томоохон ослын эрсдэлийн ангилал, тэргүүлэх зүйлийг тогтоох аргачлал

2005

У.Лхагва
4 Монгол улсын гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ

2006

Б.Баяржаргал, Б.Даваадорж, С.Хүрэлсүх
5 Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх журам, аргачлалыг боловсруулах судалгаа

2006

Б.Баяржаргал, Ш.Ганболд, С.Хүрэлсүх, Д.Сэржмядаг
6 Гамшиг судлалын онолын үндэс

2006

С.Хүрэлсүх
7 Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулах арга зүйн судалгаа

2007

С.Хүрэлсүх
8 Тогтвортой хөгжил- гамшгийн асуудал

2008

С.Хүрэлсүх
9 Гал түймрийн статистикт компьютерийн программ ашиглан боловсруулалт хийж гаргасан судалгаа

2008

Л.Пүрэвхүү
10 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хангамж үйлчилгээний хэлтсийн шатахууны агуулахын гамшгийн эмзэг байдал эрсдэлийн үнэлгээ

 2008

Ш.Олзвой, С.Хүрэлсүх, Ч.Мэндэлмаа
11 2008 оны 07 дугаар сарын 1-нд Улаанбаатар хотод болсон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал

2009

Ш.Ганболд
12 Улаанбаатар хот дахь улсын нөөцийн салбарын шатахуун түгээх станцын гамшгийн эмзэг байдал эрсдэлийн үнэлгээ

2009

Д.Баян-Эрдэнэ, Д.Цэцэнбат, Ч.Мэндэлмаа
13 Улаанбаатар хот дахь улсын нөөцийн шатахууны салбарын  объектуудын шатахууны хадгалалтын техник, технологийн аюулгүй байдал

2009

Ч.Мэндэлмаа
14 Дундговь  аймагт зохион байгуулагдсан команд штабын сургуульд хийсэн судалгаа

2009

З.Баттулга
15 Хүчтэй салхи, шуурганы аюулт ба гамшигт үзэгдлийн хүн амд үзүүлэх нөлөөлөл

2009

Д.Сэржмядаг
16 2009 оны МУ-ын нутаг дэвсгэрт үүсч болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын урьдчилсан таамаг

2009

Б.Баяржаргал, Д.Сэржмядаг, С.Базаррагчаа
17 Нийслэлийн аюулт үзэгдэл, ослын төлөв байдлын судалгаа

2009

З.Баттулга
18 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны хүртээмжийн судалгаа

2009

Д.Сэржмядаг
19 Гал унтраах үйл ажиллагааны техник хэрэгслийн бэлэн байдлын судалгаа

2009

Д.Цэцэнбат
20 ОБЕГ-ын харъяа Улаанбаатар хот дахь улсын нөөцийн шатахууны агуулахын гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ

2009

Д.Баян-Эрдэнэ, Д.Цэцэнбат, Ч.Мэндэлмаа
21 Цацрагийн үүсгүүрүүдийн судалгаа

2009

С.Хүрэлсүх
22 Монгол орны цаг агаарын гаралтай зарим аюулт болон гамшигт үзэгдлийн шууд хор уршгийн судалгаа

2009

Д.Сэржмядаг
23 Сүүлийн 5 жилд гарсан гал түймрийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоосон дүгнэлтүүдэд хийсэн судалгаа

2009

Л.Пүрэвхүү
24 Барилгын шинэ төрлийн материалын галын аюулын шинж чанар, унтраах бодисын судалгаа

2009

С.Базаррааа
25 Өндөр барилгын гал түймрийн аюулын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ

2010

Д.Баян-Эрдэнэ, Д.Цэцэнбат, С.Базаррагчаа, Л.Пүрэвхүү
26 Гамшгийн ангилал, эрсдэлийн түвшин, зэрэглэл тогтоох арга зүйн судалгаа

2010

С.Хүрэлсүх, З.Баттулга
27 “Мера” ХХК-ийн тэсрэх бодисын Т-11 үйлдвэрийн Багануур дахь салбарын эрсдэлийн үнэлгээ

2010

С.Хүрэлсүх, С.Базаррагчаа
28 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд геомэдээллийг ашиглан төлөвлөх, гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй

2010

Д.Содномрагчаа
29 Шатахуун түгээх станцын гал түймрийн аюулын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ

2010

Д.Баян-Эрдэнэ, Д.Цэцэнбат, С.Базаррагчаа, О.Баттулга
30 Онцгой байдлын байгууллагын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2010

Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа
32 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Хараа багийн нутаг дэвсгэрт орших “Даваа Мандал” ХХК-ийн “Энгийн найрлагатай тэсрэх бодисын үйлдвэр”-ийн эрсдэлийн үнэлгээ

2010

С.Хүрэлсүх, М.Ренчин-Очир
31 Төв аймгийн Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт орших Тэн хун ХХК-ийн “Нарантолгойн алтны үндсэн ордыг ашиглах, баяжуулах үйлдвэр”-ийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ

2010

С.Хүрэлсүх,

Д.Баян-Эрдэнэ, Ш.Эрдэнэ-Амгалан, З.Баттулга

32 ОБЕГ-ын харъяа Улаанбаатар хот дахь Хүнсний нөөцийн салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2010 С.Хүрэлсүх, Б.Батхуяг, Д.Цэцэгээ, Д.Сэржмядаг, С.Базаррагчаа, Ч.Мэндэлмаа
33 ОБЕГ-ын харъяа Объект-03 нөөцийн салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2010 Д.Баян-Эрдэнэ, З.Баттулга, П.Амарзаяа, Д.Сэржмядаг, А. Батхуяг
34 Химийн аюултай объектод болон тээвэрлэлтийн явцад осол гарах үед химийн хортой, аюултай бодисын хордолтын бүсийн хэмжээг урьдчилан тооцоолох аргачлал 2010 Ш.Эрдэнэ-Амгалан
35 Аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ гаргах арга зүйн судалгаа 2010 Гамшиг судлалын хүрээлэн
36 Улсын нөөцөд хадгалагдаж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтын болон техник, технологийн судалгаа 2010 Ч.Мэндэлмаа
37 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга технологийн судалгаа 2010 Гамшиг судлалын хүрээлэн
38 Гамшгийн дараах хохирлын үнэлгээ хийх, хэрэгцээг тодорхойлох арга зүй 2011 Б.Баяржаргал, С.Хүрэлсүх, Ц.Ганзориг, Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа, Д.Содномрагчаа
39 Улаанбаатар хотын гал унтраах усан хангамжийн судалгаа 2011 Д.Цэцэнбат
40 Онцгой байдлын албаны дозиметрийн багаж төхөөрөмжийн судалгаа 2011 С.Хүрэлсүх
41 Уул уурхайн аврах ажлын судалгаа 2011 П.Амарзаяа, З.Баттулга, Д.Цэцэнбат
42 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчний эрсдэлийн үнэлгээ 2011 Д.Сэржмядаг
43 Эрүүл мэндийн яамны харъяа Нялхсын клиник сувиллын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012 Д.Баян-Эрдэнэ, Д.Сэржмядаг, З.Баттулга, П.Чимэдцэрэн
44 Байгалийн  гамшгийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Д.Сэржмядаг
45 Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 З.Баттулга
46 Шинэ дэд хэвшлээр үүсгэгдсэн хүний томуу, өвчний эрсдэлийн  үнэлгээ, таамаглал 2012 Б.Баяржаргал, В.Батсайхан
47 Ой, хээрийн түймрийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 С.Базаррагчаа, П.Амарзаяа, Д.Цэцэнбат
48 Монгол Улсын шинжлэх ухаан технологийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Б.Баяржаргал
49 Цөмийн ба цацрагийн ослын стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 С.Хүрэлсүх
50 Газрын тосны бүтээгдэхүүний гал түймрийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Д.Баян-Эрдэнэ, Ч.Мэндэлмаа
51 Химийн бодисын эрсдэлийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 Ц.Ганзориг, П.Чимэдцэрэн, Д.Содномрагчаа
52 Эрчим хүчний салбарын стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2012 С.Хүрэлсүх, Ч.Мэндэлмаа
53 Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулагч хорт хийн /SO2, NO2, PM10, CO/ судалгаа 2012 Ц.Ганзориг, П.Чимэдцэрэн, С.Базаррагчаа, С.Хүрэлсүх
54 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд хийсэн  судалгаа 2012 Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа
55 Терроризм гамшгийн нэг төрөл болох нь 2012 Б.Баяржаргал, З.Баттулга
56 Development of disaster management database of Mongolia 2012 V.Batsaikhan, G.Bulgan, D.Amarsaikhan, D.Bayarbaatar
57 Community participation in disaster risk mitigation: a compare study of Mongolia and Japan 2012 S.Bazarragchaa
58 Wild fire risk mapping in eastern part of Mongolia using remote sensing GIS and multi criteria analysis 2012 N.Elbegjargal, P.Amarzaya
59 ОБЕГ-ын харъяа Дархан-Уул аймаг дахь улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээл, үрийн цэг, буудайн элеваторийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012 Ажлын хэсэг

 

60 ОБЕГ-ын харъяа Дархан-Уул аймаг дахь улсын нөөцийн салбарын шатахууны агуулахын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012 Ажлын хэсэг

 

61 ОБЕГ-ын харъяа Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум дахь улсын нөөцийн шатахууны салбарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2012 Ажлын хэсэг

 

62 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтын байдал, техник, технологид хийсэн судалгаа. (Дорнод аймгийн жишээн дээр) 2013 Ч.Мэндэлмаа
63 Гамшгийн мэдээллийн сангийн загвар, програм хангамж байгуулах арга зүйн асуудал 2013 Д.Амарсайхан, Д.Баярбаатар, В.Батсайхан
64 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд нисгэгчгүй хөөрөх төхөөрөмжийг ашиглах инновацийн зарим асуудал 2013 Б.Баяржаргал, С.Хүрэлсүх
65 Барилга байгууламжийн галд тэсвэржилтийн зэрэгт полимер материалын нөлөөлөх байдлын судалгаа 2013 С.Базаррагчаа
66 Аммиакийн ослын үед хордолтын бүсийг тогтоох аргачлал, саармагжуулах болон хоргүйжүүлэх ажиллагаанд байгалийн цеолит ашиглах боломжийн судалгаа 2013 П.Чимэдцэрэн, Ц.Ганзориг, Ж.Оюун
67 Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, хөгжлийн хандлага 2013 Д.Сэржмядаг
68 Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааны өнөөгийн төлөв, тулгамдаж буй асуудал 2014 Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа, Ч.Мэндэлмаа, Б.Энхтүвшин
69 Суманд  гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах арга зүйн заавар, аргачлал 2014 Д.Сэржмядаг, Ч.Ариунаа, Н.Өлзиймаа
70 Сумын түвшинд гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан албан хаагчийг ажиллуулах үндэслэлийг тогтоох 2015 Д.Сэржмядаг, Б.Булган, П.Амарзаяа, Ч.Мэндэлмаа, Д.Содномрагчаа, Д.Бадамсүрэн, Б.Батбаяр, Б.Хулан Ч.Наранчулуун
71  Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийн судалгаа. (Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хорооны жишээн дээр) 2015 Б.Энхтүвшин
72 Эрэн хайх, аврах нэгжийн бүрэлдэхүүн, автомашин, техник, тоног төхөөрөмжийн хангалт, түүнд тавих шаардлага стандартыг боловсруулах үндэслэлийг тогтоох 2015 П.Амарзаяа, Б.Батбаяр
73 Олон нийтийн оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал, туршсан дүн 2015 Д.Сэржмядаг
74 Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гал түймрийн эрсдэлийн судалгаа 2015 Д.Баян-Эрдэнэ, С.Базаррагчаа
75 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацааг боловсруулах нь 2015 А.Ариунбилэг
76 Зарлан мэдээллийн дохиогоор иргэдийн ажиллах байдалд хийсэн судалгаа 2015 Б.Батбаяр
77 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалтын өнөөгийн байдалд хийсэн шинжилгээ 2015 С.Хүрэлсүх Д.Алтангэрэл, П.Амарзаяа Ч.Мэндэлмаа, Б.Булган, Б.Батбаяр, Б.Хулан Ч.Наранчулуун, Б.Ууганбаяр
78 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаан дахь хүмүүнлэгийн тусламж 2015 Ч.Мэндэлмаа
79 Онцгой байдлын албаны эрэн хайх, аврах

ажиллагааны чадавхыг сайжруулах, олон

улсын эрэн хайх, аврах багийг бэлтгэх боломж, нөхцөлийг тодорхойлох

2016 П.Амарзаяа, Б.Батбаяр, С.Амгалан, З.Баттулга Ш.Мөнхбаатар, Ц.Энхтуяа
80 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын суралцах үйл явцын өнөөгийн байдал 2016 А.Ариунбилэг, Б.Номин
81 Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл 2016 Д.Баян-Эрдэнэ, С.Базаррагчаа, Т.Бадрал
82 Онцгой байдлын албаны аврагч-химич, аврагчдын цацраг, химийн ослын үед ажиллах чадварын судалгаа 2016 Э.Оюунгэрэл Ц.Бямбацогт Б.Ариунтунгалаг
83 Нийслэлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудал 2016 Ч.Мэндэлмаа Д.Базаррагчаа, Б.Энхтүвшин Д.Нарантуяа
84 Онцгой байдлын албаны зуны хээрийн хувцасны материалыг нано технологиор боловсруулан турших нь 2016 А.Ариунбилэг
85 Газар хөдлөлтийн үед хотын иргэдийн гамшгийг даван туулах чадвар болон бэлэн байдлын түвшинг тодорхойлох 2016-2017 Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа, Б.Батбаяр
86 Ази, Номхон Далайн улс орнуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Эрхийг бодитой болгоё сэдэвт чуулга уулзалтаас гарсан баримт бичгийн 7-р зорилтыг хэрэгжүүлэх судалгаа 2017 Ч.Мэндэлмаа
87 Ослын үеийн удирдлагын систем (Incident Command System)-ийг Монгол Улсад хэрэглэх боломж 2017 П.Даш, Ч.Мэндэлмаа С.Базаррагчаа Ц.Бямбацогт Б.Баянмөнх Д.Базаррагчаа
88 Онцгой байдлын албан хаагчийн хээрийн хувцасны өнгийг өнгөлөн далдлалтын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах нь 2017 А.Ариунбилэг
89 Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэхэд Япон Улсын туршлагыг харгалзах нь 2017-2018 Д.Сэржмядаг П.Амарзаяа Ч.Лхамжав Ш.Мөнхбаатар Л.Отгонбаяр
90 Химийн бодисын аюулын тархалтыг орон зайн мэдээлэл ашиглан тооцоолох аргыг нэвтрүүлэх боломж 2017 П.Чимэдцэрэн, Д.Содномрагчаа
91 Хээрийн гал түймрийг эрт илрүүлэхэд орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмж ашиглах боломж 2017 С.Базаррагчаа Л.Отгонбаяр
92 Улаанбаатар хотын гамшгийг тэсвэрлэх чадварыг бэхжүүлэхэд нэн чухал дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг уялдуулах нь: асуудал ба шийдэл 2018 Азийн гамшгийн бэлэн байдлын төв,  П.Чимэдцэрэн, Д.Сэржмядаг
93 Химийн хорт бодисын эрсдэлийг бууруулах ОБА.СОРБ.18.01 судалгаа 2018 П.Чимэдцэрэн, А.Ариунбилэг
94 Гамшгийн эрсдэлийн даатгалын эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд 2018 Э.Оюунгэрэл Ч.Мэндэлмаа, Т.Өсөхжаргал
95 Хээрийн түймрийг эрт илрүүлэхэд орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх зарим асуудал 2018-2021 Ч.Мэндэлмаа, Д.Нарантуяа, Б.Хулан
96 Объектын гал түймэртэй тэмцэх аргазүйд хийсэн судалгаа 2019 А.Ариунбилэг, Д.Балжинням
97 Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зориулсан гамшгаас хамгаалах сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа 2019 Д.Сэржмядаг, Ш.Мөнхбаатар, Ш.Мөнгөнтуяа, П.Амарзаяа, Ч.Нямхүү
98 Аврагч, гал сөнөөгчийн хүйтний улиралд өмсөх тусгай зориулалтын хувцасны дулаалганы шинэ шийдлийн судалгаа 2019 А.Ариунбилэг
99 Газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн удирдлага зохион байгуулалтад хийсэн судалгаа 2019 Т.Өсөхжаргал, Б.Хулан
100 Гамшгаас хамгаалах бодлого, стратеги суурь судалгаа 2019-2020 Д.Сэржмядаг, П.Даш, П.Чимэдцэрэн
101 Улсын нөөц дэх гурилын хадгалалтад хийсэн судалгаа 2019-2020 Э.Оюунгэрэл
102 Ганд тэсвэртэй буудайн сорт, сорилт, туршилт судалгаа 2019-2021 Ж.Амарсанаа, П.Батаахүү
103 Улсын нөөц дэх өвсний хадгалалтанд хийсэн судалгаа 2019 П.Даш
104 Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг дээшлүүлэх асуудал 2019 Д.Сэржмядаг, П.Чимэдцэрэн, Д.Нарантуяа, Ч.Одонбаатар, А.Мөнхсайхан
105 Гамшгийн дараах хохирол хэрэгцээний үнэлгээ хийх эрх зүйн орчны шинэчлэл 2019 Д.Алтангэрэл, Э.Оюунгэрэл
106 Улсын нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зам 2019-2020 П.Батаахүү, Ж.Амарсанаа
107

 

 

Орон сууцны хороололд тусгай зориулалтын автомашинд зориулсан тэмдэг тэмдэглэгээг бий болгох нь 2019 А.Ариунбилэг, Д.Балжинням
109 Гамшгийн үед иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх байранд тавих үндсэн шаардлага тодорхойлох судалгаа 2019 П.Чимэдцэрэн, Д.Нарантуяа, С.Солонго
110 Мөнгөн усны ослын үеийн удирдлага, зохион байгуулалтын судалгаа 2019 Б.Ариунтунгалаг
111 Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийн гал түймрийн аюулыг нэмэгдүүлж буй зарим хүчин зүйлийн судалгаа 2019 С.Базаррагчаа Д.Балжинням Э.Оюунгэрэл