Харалт: Ном, гарын авлага

Ном, гарын авлага
0

Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс 2006-2017 онд ард иргэд, эрдэмтэн судлаач болон гамшгийн чиглэлээр ажиллагсад, суралцагчдад зориулсан…