Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс 2006-2017 онд ард иргэд, эрдэмтэн судлаач болон гамшгийн чиглэлээр ажиллагсад, суралцагчдад зориулсан гарын авлага, 2009-2016 онуудад хийгдсэн судалгааны ажлын эмхэтгэлүүд, 2006-2010 оны Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, Монгол улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын статистикийн эмхэтгэл зэрэг нийт  56 ном, гарын авлага гаргасан байна.

 

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГЭЭС ГАРГАСАН НОМ, ГАРЫН АВЛАГА /2006-2017/

д/д Номын нэрс он Зохиогчийн нэр
1 Эрдэм шинжилгээний бага хурал №1/05 2006 ГСХ
2 Эрдэм шинжилгээний бага хурал №2/06 2006 ГСХ
3 Эрдэм шинжилгээний бага хурал №3/07 2008 ГСХ
4 Эрдэм шинжилгээний бага хурал №3/08 2009 ГСХ
5 Эрдэм шинжилгээний бага хурал №5/09 2009 ГСХ
6 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл №6/10 2010 ГСХ
7 Судалгааны ажлын эмхэтгэл 2009 ГСХ
8 Судалгааны ажлынэмхэтгэл 2010 ГСХ
9 Судалгааны ажлын эмхэтгэл 2011 ГСХ
10 Судалгааны ажлынэмхэтгэл 2012 ГСХ
11 Судалгааны ажлынэмхэтгэл 2013 ГСХ
12 Судалгааны ажлынэмхэтгэл 2014 ГСХ
13 Судалгааны ажлын эмхэтгэл 2015 ГСХ
14 Судалгааны ажлын эмхэтгэл 2015 ГСХ
15 Судалгааны ажлын эмхэтгэл 2016 ГСХ
16 Судалгааны ажлын эмхэтгэл 2017 ГСХ
17  

Гамшиг ослоос хамгаалах тухай гарын авлага

2006 Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

Ч.Мэндэлмаа

Ч.Отгончимэг

18 Гамшгаас хамгаалах асуудалтай холбогдол бүхий товчилсон үг, нэр томъёоны тайлбар 2007 Ш.Ганболд
19 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх гарын авлага 2008 Л.Пүрэвхүү
20 Шингэрүүлсэн хийн түлшний аюулгүй ажиллагаа 2008 Ч.Мэндэлмаа
21 Гамшиг, ослын үед нэрвэгдэгсдэд  үзүүлэх  анхны  тусламж 2008 С.Хүрэлсүх

Ч.Мэндэлмаа

Ч.Отгончимэг

22 Гамшиг ослын тухай 2008 С.Хүрэлсүх

Ч.Мэндэлмаа

Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

23 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 2008 С.Хүрэлсүх
24 Газар хөдлөлт 2008 З.Баттулга
25 Цахилгаанаас гарсан гал түймрийн шалтгаан нөхцлийг тогтоох үндэс 2009 Л.Пүрэвхүү
26 “Улсын нөөцийн удирдлага дугуй ширээний ярилцлага”, 2009 Ч.Мэндэлмаа

 

27 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ гарын авлага 2009 П.Амарзаяа

Ч.Мэндэлмаа

Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

28 Монгол улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхэтгэл 2000-2009 2010 Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

П.Амарзаяа

Р.Сарантуяа

29  Гамшгийн удирдлага 2010 Б.Баяржаргал,

С.Хүрэлсүх,

Д.Сэржмядаг

30 Өндөр барилгын гал түймэртэй тэмцэх нь 2011 С.Базаррагчаа

Д.Баян-Эрдэнэ

Д.Цэцэнбат

31 Гал түймрийн шалтгаан нөхцлийг тодорхойлох үндэс 2011 С.Базаррагчаа
32 Газарзүйн мэдээллийн систем 2011 Д.Содномрагчаа
33 Шувууны томуу, хүний томуугийн цартахалтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах төсөл 2011 Б.Баяржаргал
34 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал 2012 С.Хүрэлсүх

Ц.Ганзориг

Д.Баян-Эрдэнэ

Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

С.Базаррагчаа

П.Чимэдцэрэн

35 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь 2012 С.Хүрэлсүх

Ц.Ганзориг

Д.Баян-Эрдэнэ

П.Амарзаяа

Д.Сэржмядаг

З.Баттулга

С.Базаррагчаа

П.Чимэдцэрэн

Д.Цэцэнбат

Ч.Мэндэлмаа

Д.Содномрагчаа

36 Цацрагийн ослын үеийн эрсдэлийн үнэлгээ ба шуурхай хариу арга хэмжээ 2013 С.Хүрэлсүх

Б.Баяржаргал

37 Монгол улсын байгалийн болон техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал 2013 Б.БаяржаргалВ.Батсайхан

С.ХүрэлсүхЦ.Ганзориг

Д.Баян-ЭрдэнэЧ.Мэндэлмаа

Д.СодномрагчааД.Сэржмядаг

З.БаттулгаС.Базаррагчаа

П.АмарзаяаД.Цэцэнбат

П.Чимэдцэрэн

38 Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоо: хөгжил хандлага 2013 Д.Сэржмядаг
39 Газрын тосны бүтээгдэхүүний гал түймрийн аюулгүй байдал, унтраах арга зүй, эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал 2013 Д.Баян-Эрдэнэ
40 Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр, Монгол улсад иргэний хамгаалалтын байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 50 жилийн ойд зориулсан онол, практикийн бага хурал 2014 П.Амарзаяа
41 Аврах багаж хэрэгслийн тусламжтай зам тээврийн осолд нэрвэгдэгчдийг аврах арга зүй 2014 Б.Энхтүвшин
42 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний зарим асуудлууд. 2014 С.Хүрэлсүх Х.Мягмаржав Ч.Мэндэлмаа
43 Монгол улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхэтгэл. УБ 2014 он. 2014 Д.Сэржмядаг Ч.Мэндэлмаа П.Амарзаяа
44 Аврагч мазаалайн зөвлөмж. Өрхийн гарын авлага 2014 П.Амарзаяа

Б.Дуламсүрэн

С.Амгалан

З.Баттулга

Б.Дөвшин

Г.Дашдорж

Б.Ванчиндорж

Н.Өлзиймаа

45 Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хөгжих чадавхтай хотыг хэрхэн бий болгох вэ?  Орон нутгийн удирдлагад зориулсан гарын авлага 2014 Д.Сэржмядаг

П.Амарзаяа

С.Амгалан

46 Онцгой байдлын албаны томъёолсон тэмдэг 2015 Д.Содномрагчаа
47 Гамшиг судлалын хүрээлэн 10 жил 2015 Д.Сэржмядаг

Ч.Мэндэлмаа

48 Өсвөрийн аврагч бүлгийн сурагчийн гарын авлага. /өсвөрийн аврагч бүлгийн багшийн гарын авлага/

 

2015 Д.Сэржмядаг, Ц.Хонгорзул
49 Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхэтгэл 2014, 2015 он 2016 Д.Бадамсүрэн

П.Амарзаяа

Д.Содномрагчаа

Ч.Мэндэлмаа

П.Чимэдцэрэн

50 Сургуулийн гамшгаас хамгаалах менежментийг зохион байгуулах заавар, /сургуулийн удирдлага, багш, ажилтнуудад зориулсан гарын авлага/ 2016 Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа.
51 “Аюулгүй өрх зөвлөмж” өрхийн бэлэн байдлын багц 2016 ОБЕГ, ГСХ, Дэлхийн зөн Монгол ОУБ, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв
52  

Гал түймэр унтраах хүч хэрэгслийн тооцоо

2017 Г.Даваадорж, Ш.Бямбаа, Л.Батсайхан, Д.Алтангэрэл, С.Базаррагчаа
53 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал 2017 2017 Ч.Мэндэлмаа

А.Мөнхтуул

54 Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын статистикийн эмхэтгэл 2004-2016 2017 Д.Бадамсүрэн
55  

Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгалал

2017 П.Даш

Т.Бадрал

Ш.Мөнхбаатар

56 Орон зайн мэдээллийн хэрэглээ 2017 Д.Содномрагчаа

П.Дамдин

57 Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс. Сурах бичиг 2017 Д.Сэржмядаг
58 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, чадварыг олон нийтэд олгох “Бэлэн бай” сургалтын багц 2018 Д.Сэржмядаг