Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл /2006-2019/

0

А. Монгол хэл дээр хэвлүүлсэн

Өгүүллийн нэрс он Хэвлэгдсэн ном бүтээлийн нэр Зохиогчийн нэр
  1 Техникийн холбогдолтой ослын тойм  

2006

Гамшиг судлал сэтгүүл Ч.Мэндэлмаа
  2 Зам тээврийн ослын ерөнхий тойм

2007

“Аюулгүй амьдрах ухаан” сонин Ч.Мэндэлмаа  Д.Сэржмядаг
 

 

3

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахад гарч болзошгүй галын ослын нийгмийн болон хувь хүний эрсдэл  

 

2007

Монгол орны газрын тосны салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд 2007.№1/13  

Ч.Мэндэлмаа  Ж.Цэвээнжав, С.Хүрэлсүх

 

 

4

 

 

Шороон шуурга гамшигт үзэгдэл болох нь

 

 

2007

БОЯ, Ус цаг уурын хүрээлэн хамтран зохион байгуулсан  “Шороон шуурга, тоосны унал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 4 дүгээр бага хурлын эмхэтгэл  

 

Д.Сэржмядаг

 

5

 

Монгол орны гамшиг, ослын төлөв

 

2008

ГСХ, “Тогтвортой хөгжил гамшгийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл  

Д.Сэржмядаг

 

 

6

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахад гарч болзошгүй галын ослын нийгмийн болон хувь хүний эрсдэл  

 

2009

ШУТИС, Манай эрдэмтэд   Ж.Цэвээнжав Газрын тосны үйл ажиллагааны онол, арга зүй, техник технологи номонд  

Ч.Мэндэлмаа  Ж.Цэвээнжав, С.Хүрэлсүх

 

7

Полимер материалуудын шаталтын үеийн үзүүлэлтүүд  

2009

ШУТИС, ЭХИС, Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

С.Базаррагчаа

 

8

Байгалийн гамшгийн менежмент, түүнийг боловсронгуй болгох нь  

2009

“Гамшгийн менежмент” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл  

Д.Сэржмядаг

 

9

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хүртээмж  

2009

ГСХ, Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл  

Д.Сэржмядаг

 

10

 

Улсын нөөцийн бэлэн байдлын асуудалд

 

2009

ГСХ Эрдэм шинжилгээний бага хурал №5/09 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал  

Ч.Мэндэлмаа  Ж.Амарсанаа

 

11

Улсын нөөцийн удирдлага болон гадаад орнуудын туршлага  

2009

ЗГХЭГ Шадар сайдын алба  Улсын нөөцийн удирдлага дугуй ширээний ярилцлага сэдэвт семинар  

Ч.Мэндэлмаа

 

 

12

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтын үеийн аюулгүй байдлын хангалт  

 

2009

Монгол орны газрын тосны салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд хурлын эмхэтгэл 2009.№1/15  

Ч.Мэндэлмаа  Ж.Цэвээнжав

 

13

Галын болон тэсрэх аюултай бодис материалын судалгаа  

2010

Эрчим хүчний хөгжилд бидний оролцоо ЭШБХ-ийн эмхэтгэл Ц.Эрдэнэцэцэг С.Базаррагчаа
 

14

Газар ашиглалтыг оновчтой төлөвлөж гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь  

2010

 

Газрын харилцаа сэтгүүл

 

Д.Сэржмядаг

 

15

Дэлхийн дулаарал ба байгалийн гамшиг, түүний эрсдэлийг бууруулах стратеги  

2010

ШУТИС, Дэлхийн талаар экологийн хямрал тулгамдсан асуудал, ЭШБХ  

Д.Баян-Эрдэнэ

 

 

16

 

Шатахуун хадгалах үеийн эрсдэл

 

 

2010

Монгол орны газрын тосны салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд хурлын эмхэтгэл 2010.№1/16 Ж.Цэвээнжав  Ц.Алтанцэцэг Ч.Мэндэлмаа  Э.Алгирмаа
 

17

Гал түймрийн аюултай хүчин зүйлсийн тооцоог загварчлах асуудалд  

2011

Ирээдүйн хөгжилд эрчим хүч ЭШБХ-ын эмхэтгэл Ц.Эрдэнэцэцэг С.Базаррагчаа
 

 

18

Улаанбаатар хотын хэмжээнд ашиглагдаж, хадгалагдаж буй химийн бодисын судалгааны дүнгээс  

 

2011

МУИС-ийн Улаанбаатар сургууль Технологийн салбарын эрдэм шинжилгээний бичиг №7(6) П.Чимэдцэрэн Б.Мөнхцэцэг, Ж.Оюун
 

19

“Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга технологийн судалгаа” сэдэвт тайлангийн хураангуй  

2011

 

ГСХ-ийн Судалгааны ажлын эмхэтгэл

Б.Баяржаргал, Д.Сэржмядаг, П.Чимэдцэрэн нар
 

20

“Химийн бодисын эрсдэлийн судалгаа, үнэлгээ”  

2012

ГСХ-ийн Судалгааны ажлын эмхтгэл 2012 он, 116-127 Ц.Ганзориг, П.Чимэдцэрэн, Д.Содномрагчаа
 

21

“Эх орны байгалийн эрдэс ашиглан усан дахь нефтийн гаралтай органик бохирдлыг бууруулах боломж”  

2012

Улаанбаатарын их сургууль, Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төв, “Усны чанар” ЭШБХЭ, 2012 он П.Чимэдцэрэн Б.Мөнхцэцэг нар
 

22

“Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулагч хорт хийн (SO2, NO2, PM10, CO) судалгаа”  

2012

ГСХ-ийн бүтээл

2012он, 128-154

П.Чимэдцэрэн Ц.Ганзориг, С.Базаррагчаа С.Хүрэлсүх
 

23

Дизель түлшний тухай  

2012

Гамшиг, гал түймрээс хамгаалах Монголын нийгэмлэг, Аюулгүй орчин, 2012/12 №04 П.Чимэдцэрэн
 

 

24

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтын эрсдэлийн судалгаа

 

 

2012

Монгол орны газрын тосны салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд сэдэвт” олон улсын онол-практикийн  XVIII бага хурлын эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа  С.Хүрэлсүх Ж.Цэвээнжав

 

25

Улаанбаатар хотын голуудын үерийн түвшинг тогтооход геомэдээллийг хэрэглэх нь  

2012

Азийн том хотуудын аюулгүй байдлын асуудал” Олон улсын 11 дэх удаагийн симпозиумийн эмхэтгэл  

 

Д.Сэржмядаг

 

26

Гамшгаас хамгаалах менежментийн үзэл баримтлалын асуудал  

2012

Төрийн захиргаа сэтгүүл №1(21)  

Д.Сэржмядаг

 

27

Гамшгаас хамгаалах менежментийн зарим нэр томъёог тодотгохуй  

2012

Хэл зохиолын хүрээлэн, Нэр томъёо судлал сэтгүүл, №14  

Д.Сэржмядаг

 

 

28

 

 

Шатахуун түгээх станцын гал түймрийн эрсдэлийн судалгаа

 

 

2012

Монгол орны газрын тосны салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд сэдэвт” олон улсын онол-практикийн  XVIII бага хурлын эмхэтгэл  

 

Ч.Мэндэлмаа  Д.Цэцэнбат

 

29

 

Эрчим хүчний салбарын стратегийн эрсдэлийн судалгаа

 

2013

Монгол Улсын байгалийн болон техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал ном  

Ч.Мэндэлмаа  С.Хүрэлсүх

 

 

30

Барилга байгууламжид хэрэглэгдэж буй полимер материал, байгууламжийн гал тэсвэршилтийн зэрэгт нөлөөлөх байдал  

 

2013

 

Эрчим хүч & engineering сэтгүүл, 2013-8(114)

 

 

С.Базаррагчаа

 

31

Пенополистиролын галын аюулын шинж чанар, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл  

2013

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №14/147  

С.Базаррагчаа

 

32

Гамшгийн эрсдэлийн менежментийн үйл явц:  эрсдэлийн үнэлгээний талаар  

2013

 

Төрийн захиргаа сэтгүүл №1(25)

 

Д.Сэржмядаг

 

33

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний платформ байгуулах боломж  

2013

 

Төрийн захиргаа сэтгүүл №3(27)

 

Д.Сэржмядаг

 

34

Монгол Улсын байгалийн болон техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал  

2013

Эрчим хүчний салбарын стратегийн эрсдэлийн судалгаа. Хуудас 152  

Ч.Мэндэлмаа  С.Хүрэлсүх

 

 

35

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтанд гамшгийн эрсдэлийн нөлөөлөллийн судалгаа  

 

2013

Газрын тос-2013. Эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн XIX бага хурлын эмхэтгэл  

 

Ч.Мэндэлмаа

 

36

 

Шатахуун түгээх станцын болзошгүй гамшгийн эрсдэлийн судалгаа

 

2013

ХҮРЭЛТОГООТ-2013. Газарзүй, Геологийн салбарын залуу эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлийн эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа  С.Базаррагчаа Д.Цэцэнбат

 

 

37

“Аммиакын ослын үеийн аюулын бүсийг тогтоох, уг ослоос үүдэлтэй усны бохирдлыг багасгах боломжийн судалгаа”  

 

2013

 

ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн. Эрдэм шинжилгээний эмхтгэл

 

П.Чимэдцэрэн Ц.Ганзориг

 

 

38

Химийн ослын үеийн аюулын бүсийг тогтоох, зарим химийн бодисоос үүдэлтэй хор уршгийг багасгах шингээгч материалын судалгаа  

 

2013

 

 

ХСИС-ийн ЭШБХ-ын эмхэтгэл

 

 

Ц.Ганзориг  П.Чимэдцэрэн

 

39

 

Ой, хээрийн түймрийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ

 

 

2014

Хууль сахиулахын инновац” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл  

C.Базаррагчаа Д.Цэцэнбат П.Амарзаяа

 

40

Пенополистиролын галын аюулын шинж чанар, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл  

2014

Хүрээлэн буй орчин эрүүл мэнд эрдэм шинжилгээний бага хурал  

С.Базаррагчаа

41 Полимер материалын шаталт 2014  Эрчим хүч & engineering сэтгүүл, 2014-2(120) С.Базаррагчаа Ц.Эрдэнэцэцэг
 

 

42

 

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа

 

 

2014

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, Хууль сахиулахын их сургууль  

 

Д.Сэржмядаг

 

 

43

Гал түймрийн шалтгааныг тодорхойлох үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал цаашид авах арга хэмжээ  

 

2014

Хууль сахиулахын их сургууль, Онцгой байдлын сургуульийн ЭШБХ-ын эмхэтгэл  

 

Д.Баян-Эрдэнэ

 

44

Хил дамнасан ой, хээрийн түймрийн өнөөгийн нөхцөл байдал цаашид авах арга хэмжээ  

2014

Хууль сахиулахын их сургууль, Хил хамгаалах сургуулийн ЭШБХ-ын эмхэтгэл  

Д.Баян-Эрдэнэ

 

45

Химийн хорт болон аюултай бодисын болзошгүй ослын эрсдэл  

2014

БОНХЯам Хүрээлэн буй орчин эрүүл мэнд ЭШБХ-ын эмхэтгэл  

П.Чимэдцэрэн

 

46

“Химийн ослын дараах хохирлыг үнэлэх нь”  

2014

ХСИС ОБС, Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд, ЭШБХЭ П.Чимэдцэрэн Ц.Ганзориг, Э.Алгирмаа, М.Адьяабаатар
 

 

47

“Химийн ослын үеийн аюулын бүсийг тогтоох, зарим химийн бодисоос үүдэлтэй хор уршгийг багасгах шингээгч материалын судалгаа”  

 

2014

ХСИС ОБС, Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд, ЭШБХЭ  

 

П.Чимэдцэрэн

 

 

 

 

48

 

2009-2010 оны зудын сургамж: эрсдэлийн үнэлгээ ба хүмүүнлэгийн тусламж

 

 

2015

УЦУОШХ, Японы Нагоягийн их сургууль хамтран зохион байгуулсан “Зуд ба малчдын уламжлалт мэдлэг” сэдэвт олон улсын симпозиумын эмхэтгэл  

 

Д.Сэржмядаг

 

49

 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бүс нутгийн хамтын ажиллагаа

 

2015

БХЭШХ, “Зүүн хойд Азийн хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал” олон улсын ЭШХ-ын  эмхэтгэл  

Д.Сэржмядаг

 

50

Аюулгүй амьдрах ухааны боловсрол олгох үйл ажиллагааг сайжруулах нь  

2015

ХСИС, “Хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа” сэдэвт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

Д.Сэржмядаг

 

51

Монгол орны онцлогт тохирсон гамшгийн шалгуур үзүүлэлт, зэрэглэл тогтоох асуудал  

2015

“Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал-2015” ГСХ, эрдэм шинжилгээний бага хурал  

Д.Сэржмядаг, Д.Бадамсүрэн

 

52

Газрын тосны бүтээгдэхүүний гал түймрийн эрсдэлийн үнэлгээ  

2015

 

Судалгааны ажлын эмхэтгэл

 

Д.Баян-Эрдэнэ

 

53

Химийн бодисын шинэчилсэн тэмдэг тэмдэглэгээ  

2015

ОБЕГ, ГСХ-ийн Гамшгийн туршилт шинжилгээний төв  

П.Чимэдцэрэн

 

 

54

 

Онцгой байдлын албаны ахлагч бүрэлдэхүүн бэлтгэгдэж буй сургалтын өнөөгийн байдал, анхаарах зарим асуудал

 

 

2015

“Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллгааанд ахлагч бүрэлдэхүүний үүрэг оролцоо, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт ЭШБХ  ХСИС-ийн Ахлагчийн сургууль  

 

П.Амарзаяа

 

55

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын хадгалалтын гамшгийн бэлэн байдлын судалгаа  

2015

“Газрын тос-2015” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн  XXI бага хурлын эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа А.Алтанбагана

 

56

Туршилт шинжилгээний онол, практикийн тулгамдсан асуудал  

2015

Гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын тулгамдсан асуудал ЭШБХ-ын эмхэтгэл  

С.Базаррагчаа

 

57

Шатамхай полимер хийцлэлтэй барилга байгууламжийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх асуудал  

2015

 

Судалгааны ажлын эмхэтгэл, ГСХ

 

С.Базаррагчаа

 

58

Шатамхай пенополистирол ба пенополиуретаны галын аюулыг үнэлэх аргачлалын боловсруулалт  

 

2015

 

ШУТИС, Эрчим хүч & engineering сэтгүүл 8/138

 

 

С.Базаррагчаа

 

 

59

 

Ой, хээрийн түймрийн голомтод аврагч, гал сөнөөгчдийн үүрэг гүйцэтгэх чадавхын өнөөгийн байдал

 

 

2016

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд ахлагч бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх үүрэг, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт ЭШБХ-ын  эмхэтгэл, ХСИС, Ахлагчийн сургууль  

Д.Сэржмядаг П.Амарзаяа, Д.Адъяадорж

 

60

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад бүс нутгийн гамшгийн эрсдэлийг харгалзах нь  

2016

Аюулгүй байдал сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, ХСИС-ийн Удирдлагын академи  

Д.Сэржмядаг

 

61

Химийн аюулгүй байдлын зарим асуудал  

2016

Аюулгүй байдлын онол, практикийн тулгамдсан асуудлууд,  ХСИС, ЭШХЭмхэтгэл  

П.Чимэдцэрэн

 

 

62

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тулгарч буй зарим асуудал  

 

2016

ХСИС-ийн Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: онол, практикийн тулгамдсан асуудал сэдэвт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

 

Д.Сэржмядаг П.Амарзаяа

 

 

63

Улаанбаатар хотод тохиолдож болзошгүй химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн судалгаа  

 

2016

Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: Онол, практикийн тулгамдсан асуудлууд, ОУЭШХ, Эмхэтгэл 1  

П.Чимэдцэрэн Б.Ариунтунгалаг

 

64

Барилга байгууламжийн гал түймрийн аюул ба иргэний аюулгүй байдал  

2016

 

ХСИС-ийн ЭШБХ-ын эмхэтгэл-2016

 

С.Базаррагчаа

 

65

Гал түймрийн шалтгаан нөхцлийг тогтооход орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи ашиглах нь  

2016

 

“Гамшгийн эрсдэл судлал сэтгүүл”, ХСИС, 2017 №1

 

С.Базаррагчаа Н.Цэрэнсодном

 

66

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гал түймрийн эрсдэлийн судалгаа  

2016

“Газрын тос-2016” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн  XXII бага хурлын эмхэтгэл Д.Баян-Эрдэнэ Ч.Мэндэлмаа Ж.Цэвээнжав
 

67

Газрын тосны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гарсан гал түймрийн дүн шинжилгээ  

2016

 “Газрын тос-2016” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн  XXII бага хурлын эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа Б.Энхтүвшин

 

 

68

Орон зайн олон шалгуурт дүн шинжилгээний аргыг ашиглан ой, хээрийн түймрийн тархалтын эрсдэлийг зураглах нь (Монгол орны зүүн 3 аймгийн жишээн дээр)  

 

 

2017

МУЗГ, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2016-2017 онд зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын уралдааны товхимол  

 

Н.Элбэгжаргал П.Амарзаяа Л.Очирхуяг

 

 

69

Газар хөдлөлтийн гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа: Засгийн газар ба иргэдийн түвшинд  

 

2017

Гамшгийг даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх нь сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, Гамшгийн эрсдэл судлал сэтгүүл, 2017 №2 (12)  

Д.Сэржмядаг П.Амарзаяа, Б.Батбаяр

 

70

Гамшиг судлалын судалгаа, шинжилгээний ажлын ерөнхий чиглэл тогтоох аргазүйн асуудал  

2017

 

Хууль сахиулахуй сэтгүүл, 2017 №2 (13)

 

Д.Сэржмядаг, Ш.Болдбаатар

 

71

Ой, хээрийн гал түймрийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал  

2017

Хууль сахиулахуй ХСИС-ийн сэтгүүл С.Базаррагчаа П.Амарзаяа
 

72

Хот суурин газрын үерийн эрсдэлийг бууруулах боломж  

2017

Судалгааны ажлын эмхэтгэл, ГСХ Д.Нарантуяа, Д.Содномрагчаа
 

73

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй, аргачлалын өнөөгийн байдал  

2017

Судалгааны ажлын эмхэтгэл, ГСХ  

Д.Сэржмядаг С.Базаррагчаа

 

74

Химийн хорт бодисоос үүсэх эрсдэлийг бууруулах нь  

2017

 Монгол Улсын аюулгүй байдлын орчин-Батлан хамгаалах бодлого,  ҮБХИС, ЭШХЭмхэтгэл  

П.Чимэдцэрэн

 

75

 

Хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан зудын эрсдэлийг тооцох боломж

 

2017

“Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал 2017” онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ГСХ  

Д.Алтангэрэл Д.Содномрагчаа

 

 

76

 

Нийслэлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудал

 

 

2017

“Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа Д.Базаррагчаа

 

77

Газрын тосны бүтээгдэхүүн  хадгалах босоо ган савын гал түймрийн эрсдэлийн тулгамдсан асуудал  

2017

 “Газрын тос-2016” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн  XXIII бага хурлын эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа  Б.Энхтүвшин

 

78

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын аюулын үзүүлэлтэд хийсэн шинжилгээ  

2017

 “Газрын тос-2016” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн  XXIII бага хурлын эмхэтгэл №14/219  

Ч.Мэндэлмаа  Д.Баян-Эрдэнэ Ж.Цэвээнжав

 

79

Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг бууруулах зарим арга зам  

2018

ҮБХИС, “Эрдэм судлал-2018” Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл  

Д.Нарантуяа

 

80

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт, борлуулалтын гамшгийн асуудал  

2018

“Газрын тос-2018” эрдэм шинжилгээний бүтээлийн №9/236 дугаар эмхэтгэл  

Ч.Мэндэлмаа Н.Хишигбаатар

 

81

Химийн хорт болон аюултай бодисын хог хаягдлын өнөөгийн байдалд хийсэн судалгааны үр дүнгээс  

2018

ҮБХИС,  “Эрдэм судлал-2018” Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл  

Б.Ариунтунгалаг

 

82

 Монгол Улсын хилийн бүс, зурваст гарсан ой, хээрийн түймрийн нөхцөл байдлын шинжилгээ  

2018

“Хилийн аюулгүй байдалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт ОУЭШХ, ХСИС  

Ч.Мэндэлмаа Т.Өсөхжаргал

 

 

83

 

Химийн хорт бодисын эрсдэлийг бууруулахад шинэ төрлийн шингээгч материал ашиглах нь

 

 

2018

 “Химийн хорт бодисын эрсдэлийг бууруулахад шинэ төрлийн шингээгч материал ашиглах нь” “Зэвсэгт хүчний инноваци-тулгамдаж буй асуудал” сэтгүүл  

 

П.Чимэдцэрэн

 

 

84

Гал түймрийн эрсдэлийн улмаас монгол улсад учирах шууд болон шууд бус нийгэм-эдийн засгийн хохирлыг үнэлэх арга зүй  

 

2018

“Гамшиг, гал түймрийн өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийг эмхэтгэл  

 

Б.Энхтүвшин

 

 

85

Химийн хорт бодисын эрсдэлийг бууруулахад ашиглах цеолитон шингээгч материалын суурь судалгааны үр дүнгээс  

 

2018

Гамшиг судлал, инноваци онол аргазүйн сэтгүүл  №1[1]  

 

П.Чимэдцэрэн

 

 

86

 

Нэн чухал дэд бүтцийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах онол, арга зүйн зарим асуудал

 

 

2018

-Гамшиг судлал, инноваци сэтгүүлийн бүтээлийн эмхэтгэл

-Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн бүтээлийн эмхэтгэл 2018

 

 

Д.Сэржмядаг П.Чимэдцэрэн

 

 

87

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг монгол улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги”-ийн агуулга, ач холбогдол  

 

2018

 

ХСИС-ын ОБС-ын Гамшгийн эрсдэл судлал сэтгүүл, 2018 №1

 

 

Д.Сэржмядаг Д.Базаррагчаа

 

88

Газар хөдлөлийн гамшгийг даван туулах чадвар (RESILIENCE)-ын үнэлгээ  

2018

ОБЕГ-ын ШУТЗ, Гамшиг судлал, инновац сэтгүүл 2018  

Д.Сэржмядаг

 

89

Нэн чухал дэд бүтцийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах онол, аргазүйн зарим асуудал  

2018

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн бүтээлийн эмхэтгэл 2018  

Д.Сэржмядаг П.Чимэдцэрэн

 

 

90

Хотын гамшгийг даван туулах чадварыг бэхжүүлэхэд шинжлэх ухааны салбаруудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь  

 

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл Д.Алтангэрэл, Д.Сэржмядаг, П.Чимэдцэрэн, Б.Хулан
 

 

91

Зайнаас тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн системийг ашиглан ойн түймрийн эрсдэлийг зураглах нь  

 

2019

Орон нутаг дахь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа, талуудын үүрэг оролцоо онол практикийн бага хурал Р.Цолмон, Д.Алтангэрэл М.Заяа
 

92

Гамшгийн дараах хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийх эрх зүйн орчны шинэчлэл  

2019

Гамшгийн дараах хохирол хэрэгцээг үэнэлх аргазүйн асуудал онол практикийн бага хурал  

Д.Алтангэрэл Э.Оюунгэрэл

 

93

 

Гамшгаас хамгаалах бодлого, стратегийг тодорхойлох онол, аргазүйн үндэс 

 

 

2019

 “Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл Д.Алтангэрэл П.Даш, Д.Сэржмядаг, П.Чимэдцэрэн О.Үржин
 

94

Монгол улсын хувь хүний гал түймрийн эрсдэлийн түвшинг тогтоох үнэлгээ  

2019

 

Гамшгийн эрсдэл судлал онол арга зүйн сэтгүүл

 

Б.Энхтүвшин

 

 

95

Дэвшилтэт технологид суурилсан ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх боломж  

 

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Д.Алтангэрэл, Ч.Мэндэлмаа, Б.Хулан, Д.Нарантуяа
 

96

“Тогтвортой ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах асуудалд”  

2019

Гамшиг судлал, инновац сэтгүүл, 2019 №2 (1)  

Д.Сэржмядаг

 

 

97

 

Монгол улсын гал түймрийн эрсдэлийн шинжилгээ, түүнийг бууруулах арга зам

 

 

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

 

Н.Л. Присяжнюк, Б.Энхтүвшин

 

 

98

 

Химийн хорт бодисын эрсдэлийг бууруулах онол, арга зүйн асуудал

 

 

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

 

П.Чимэдцэрэн

 

 

99

 

Гамшигтай тэмцэх чадавхын онол, арга зүйн зарим асуудал

 

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  

О.Үржин, Д.Нарантуяа

 

100

Монгол Улсын гал түймрийн эрсдэлийн түвшинг тогтоох үнэлгээ 2019 Гамшиг судлал инновац сэтгүүл Б.Энхтүвшин
 

 

101

Хүйтний улиралд иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх байрыг зохион багуулахад анхаарах зарим асуудал  

2019

 

Гамшиг судлал, инновац сэтгүүл,  №2 (1)

 

П.Чимэдцэрэн, Д.Нарантуяа

 

102

Гал түймрийн улмаас амь насаа алдаж буй хүний эдийн засгийн өртөгийг тогтоох  

2019

Гамшгийн эрсдэл судлал онол арга зүйн сэтгүүл  

Б.Энхтүвшин

 

 

103

 

Орон сууцны хорооллын гал түймрийг унтраах ажиллагаанд  тулгамдсан зарим асуудал

 

 

2019

-Гамшиг судлал, инновац сэтгүүлийн 2019 №2/1/ дугаар,

-“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл

 

 

А.Ариунбилэг, Д.Балжинням

 

104

Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийн гал түймрийн аюулыг нэмэгдүүлж буй зарим хүчин зүйлийн судалгаа  

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл  

С.Базаррагчаа, Д.Балжинням, Э.Оюунгэрэл

 

105

Аврагчийн тусгай зориулалтын хувцасны дулаалгын шинэ шийдлийн судалгаа  

2019

 

Гамшиг судлал, инновац сэтгүүлийн 2019 №3/2/ дугаарт

 

А.Ариунбилэг

 

 

106

Газар хөдлөлтийн улмаас газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахад үүсч  болзошгүй эрсдэлийн шинжилгээ.  

 

2019

Газрын тос-2019 Эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн XXV бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл  

 

Ч.Мэндэлмаа Ж.Цэвээнжав

 

107

Бодлого боловсруулах онол арга зүйн үндэс  

2019

Гамшиг судлал, инновац сэтгүүлийн 2019 №2/1/ дугаарт  

П.Даш

 

108

Логистик бараа үйлчилгээний урсгалыг удирдах урлаг болох нь  

2019

Гамшиг судлал, инновац сэтгүүл, 2019 №3 (2)  

П.Даш

 

 

109

Хот төлөвлөлтөд гамшгаас хамгаалах задгай орон зай, ногоон байгууламжийг тусгах хэрэгцээ, шаардлага  

 

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл  

Т.Өсөхжаргал, Ж.Мөнхбат

 

110

Хот, суурин газрын ойролцоох нүүрсний уурхайн нүүрсний өөрөө шаталтын шинж тэмдгийг илрүүлэх асуудал  

2019

“Хот суурин газрын гамшгийг даван туулах чадвар (Resilience)-ыг бэхжүүлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын  ЭШХ-ын эмхэтгэл Б.Баттогтох, Ч.Мэндэлмаа, Ч.Дүүжий
111 2013-2018 оны Монгол Улсын гал түймрийн эрсдэлийн шинжилгээ 2019 Аюулгүй байдал эрдэм шинжилгээний товхимол Б.Энхтүвшин
 

112

Хүмүүнлэгийн тусламжийн эрх зүйн орчинд хийсэн шинжилгээ

 

 

2019

Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахисан шатны сургуулийн Аюулгүй байдал сэтгүүл  

Э.Энхчимэг

 

113

Шингээгч иж бүрдэл ОБА.СОРБ.18.01 бүтээлтийн танилцуулга  

2019

“Гамшиг судлал инновац” онол арга зүйн сэтгүүл 2019.№2(1) П.Чимэдцэрэн, А.Ариунбилэг
 

114

Орон сууцны хороололд тусгай зориулалтын автомашины тэмдэг тэмдэглэгээ бий болгох нь  

2019

ҮБХИС, Эрдэм судлал-2019 магистрант докторантуудын ЭШБХ-ын эмхэтгэл  

А.Ариунбилэг, Д.Балжинням, Ш.Мөнхбаатар

 

 

115

Химийн хорт бодисын асгаралын үед хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахад ашиглах бүтээгдэхүүнийг туршсан дүнгээс  

 

2019

-ҮБХИС, Эрдэм судлал-2019 магистрант докторантуудын ЭШБХ-ын эмхэтгэл

-“Цац” сургалт, судалгаа, арга зүйн сэтгүүл

 

 

П.Чимэдцэрэн, А.Ариунбилэг

 

Б. Гадаад хэлээр хэвлүүлсэн

Өгүүллийн нэрс он Хэвлэгдсэн ном бүтээлийн нэр Зохиогчийн нэр
Гадаад хэлээр хэвлүүлсэн өгүүллүүд
 

1

Geo-information application for disaster  

2005

Korea-Mongolia International Seminar on Geo-Spatial Information System, Ulaanbaatar, Mongolia, Aug 2005  

D.Sodnomragchaa

 

2

Mapping for growth and highly contagious diseases of livestock in Mongolia  

2006

summary of the 27th ACRS Ulaanbaatar, Mongolia 2006  

D.Sodnomragchaa

 

 

3

 

Monitoring environmental degradation in Mongolia with NPP and rainfall data

 

 

2006

Proceedings of  2nd International Conference on Land cover /Land use study using Remote Sensing and Geographic Information System and the GOFC-GOLD regional capacity building meeting in Mongolia (8-9th June 2006) , p23-30 (Ulaanbaatar, Mongolia) M.Tyburski, R.Tsolmon,

D. Sodnomragchaa,    R. Harris

A. Warren

 

4

Monitoring environmental degradation in Mongolia with NPP and rainfall data  

 

2007

Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) in Kuala Lumpur, Malaysia 2007  

D.Sodnomragchaa

 

5

Mapping for Growth and Highly Contagious Diseases of Livestock in Mongolia  

2007

Section TS27: Environmental Health, TS 27.6  Mongolia on Asian Conference on Remote Sensing Proceedings 2007, 883 p.  

D.Sodnomragchaa

 

6

Pasture mapping and pastureland management planning  

2008

international seminar on remote sensing, Mongolia  

D.Sodnomragchaa

 

 

7

 

Combating Drought Disaster in Mongolia

 

 

2010

RWG & SC Meeting on Regional Cooperative Mechanism on Drought Disaster Monitoring and Early Warning” 28-30 April 2010, Kunming, China  

 

D.Sodnomragchaa

 

 

8

The application of geoinformation for emergency management and hazard  

 

2011

on USMCA 2011, 10 the International symposium on new technologies for urban safety of mega cities in Asia, 286 p CPT.D.Sodnomragchaa, CPT.Doc. V.Batsaikhan, Ts.Naranbolor, CPT.Ts.Ganzorig,Justin D Pummil
 

9

Earthquake hazard in Ulaanbaatar city and its surrounding area  

2011

10 the International symposium on new technologies for urban safety of mega cities in Asia, 335 p  

D.Sodnomragchaa

 

 

10

The Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance, United State Pacific Command and National Emergency Management Agency  

 

2011

National Emergency Management Agency Workshop: phase II and III Ulaanbaatar, Mongolia, 2011 April  

 

D.Sodnomragchaa

 

11

 

Fire risk study of Ulaanbaatar city

 

2012

USMCA 20128 International symposium on new technologies for urban safety of mega cities in Asia, p-209  

S.Bazarragchaa   D.Bayan-Erdene

 

 

12

Community participation in disaster risk mitigation. A comparative study of Mongolia and Japan. Ulaanbaatar  

 

2012

The 9th general assembly of Asian, September 17-20, 2012, р-251  

 

С.Базаррагчаа

 

13

The Investigation on chemical incident occurred in the territory of UB city  

2012

11th international symposium “Urban safety of mega city in Asia”, 2012  

Ganzorig.Ts  Chimedtseren.P

 

14

 “Цеолитод суурилсан Лантан(La)-ы катализатор бэлтгэх судалгааны дүнгээс”  

2012

Journal of Natural Sceince, School of Ulaanbaatar, NUM Volume 8(7), 2012. 20-27

ISSN 2310-0885

Э.Ууганжаргал, Ж.Оюун, П.Чимэдцэрэн
 

 

 

15

 

Investigation on chemical incident occurred in the territory of UB city

 

 

2012

 

11th international symposium “Urban safety of mega city in Asia”, Mongolia, pp.403-415, 2012

Ganzorig Tsogtbaatar, Chimedtseren Purevsuren, Sodnomragchaa Dagva, Algirmaa Erdene-Ochir
 

16

Researches of risk accident on objects of storage of petroleum and petroleum products  

2013

International Conference on climate change in arid and semi-arid region Mendelmaa.Ch, Tseveenjav.J, Hurelsuh.S
 

17

Study on risk accident on objects of storage petroleum and some ecological problems  

2013

The 8th International Forum on Strategic Technology 2013 Mendelmaa.Ch, Tseveenjav.J
 

18

Wildfire risk mapping in eastern part of Mongolia using remote sensing, gis and multi-criteria analysis (MCA)  

 

2013

 

International Conference on climate change in arid and semi-arid region

 

Elbegjargal Nasanbat, Amarzaya Purev

 

19

Study on determination of ammonium incident hazard zone and to decrease its waste-water after decomtamination  

2013

Journal of Natural Science. Journal of Ulaanbaatar State University Volume 9 (8) December 2013  

Chimedtseren.P  Ganzorig.Ts     Oyun.J

 

20

Air pollution control in Ulaanbaatar City Mongolia  

2013

12th International symposium on new technologies for urban safety of Mega cities in Asia, USMCA 2013 (Serial No.66)  

Enkh-Uyanga. O   Chimedtseren.P

 

21

The application of geo information for emergency management and hazard  

2013

 

International conference on Climate Change in Arid and Semi-arid Region 2013

 

D.Sodnomragchaa, Sh.Rashid

 

 

22

Улаанбаатар хотын химийн ослын эрсдэл, зарим химийн бодисоос үүдэлтэй хор аюулыг багасгах шингээгч материалын судалгаа  

 

2014

Journal of Natural Science. Journal of Ulaanbaatar State University Volume 10(9) December 2014

ISSN 2310-0885

 

Chimedtseren.P,

Oyun.J

 

23

Methodology of loss assessment caused by chemical accident  

2015

Law Enforcement University of Mongolia, Law Enforcement theoretical and methodological quarterly Journal 2015 №3,4 (07,08)  

Chimedtseren.P, Ganzorig.Ts

 

24

Establishment of Specific cell model for Functionnal study to proton-sensing G Protein coupled Receptor G2A  

2016

 

Journal of Inner Mongolia University

 

Tseveensuren.Ts Oyungerel.E

 

25

Disaster management: Human induced hazards- Chemical safety and security  

2016

БНСУ-д зохиогдсон “Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудалд” олон улсын хурал

 

 

Chimedtseren.P

 

 

26

Текущие тенденции пожарных рисков в Монголии  

 

2017

Материалы первого межвузовского научного семинара «Социально-экономические аспекты принятия управленческих решений». – М.: Академия ГПС МЧС России  

Байгалмаа, Э.

Н.Л. Присяжнюк

 

 

 

27

Оценка пожарных рисков в Монголии в период 2000-2016 годы  

 

2017

Материалы 27-й международной научно-практической конференции «Предупреждение. Спасение. Помощь». – М: Академия гражданской защиты МЧС России Байгалмаа Энхтувшин
 

 

28

Анализ пожарной обстановки в городе Улан-батор  

 

2017

Материалы 26-й Международной научно-технической конференции «Системы безопасности-2017»: – М.: Академия ГПС МЧС России Байгалмаа Энхтувшин
 

29

Результаты анализа статистика пожаров на территории Монголии  

2018

Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал

(ВАК журнал)

Байгалмаа Энхтувшин
 

 

30

Показатель верхнего и нижнего предельного уровня индивидуального пожарного риска для Монголии  

 

2018

Проблемы управления рисками в техносфере

(ВАК журнал)

Н.Н. Брушлинский, Н.Л. Присяжнюк, Э. Байгалмаа
 

31

Комплексная оценка пожарных рисков в Монголии  

2018

Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация

(ВАК журнал)

Байгалмаа Энхтувшин
 

32

 

 

 

Анализ пожарных рисков в монголии за период 2000 – 2016 годов  

2018

Материалы 7-й Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2018». – М.: Академия ГПС МЧС России  

Байгалмаа, Э

 

 

 

33

Оценка комплексного показателя пожарной опасности городов Монголии  

 

 

2018

Исторический опыт, современные проблемы и перспективы образовательной и научной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности: сборник тезисов докладов международной научно-пратической конференции. – М.: Академия ГПС МЧС России  

 

 

Байгалмаа, Э.

 

 

34

Определение интегрального социально-экономического показателя пожарного риска Монголии  

 

2018

Материалы третьего межвузовского научного семинара. – М.: Академия ГПС МЧС России  

 

Байгалмаа, Э

 

 

35

Показатели приемлемого индивидуального пожарного риска для Монголии  

 

2018

Материалы 8-й Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2019». – М.: Академия ГПС МЧС России  

 

Байгалмаа, Э.

 

36

Water challenges in Ulaanbaatar city  

2019

Urban Drought book, chapter 20 edt by Rajib Shaw D.Serjmyadag D.Oyunbaatar, P.Gomboluudev
 

 

37

Испытание новых засухоустойчивых сортов яровой пшеницы в условиях Центрально-земледельческой зоны Монголии.  

 

2019

Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных НУЖД  Международный научный сборник г.Москва
ISBN 978-5-89176-508-5
 

П.Даш, Х.Мягмаржав Ж.Амарсанаа П.Батаахүү

 

 

38

Возможность использования цеолитного абсорбирующего материала при хранения влаги”  

 

2019

“Хэрэглээний бараа, материалын үйлдвэрлэлийн технологи болон хадгалалтын инноваци” олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүл /№9, 2019, г.Москва/-д  

 

П.Чимэдцэрэн

 

39

Статистикий анализ оперативной деятельности противопожарной службы г. Улан-Батора  

2019

Материалы третьего межвузовского научного семинара. – М.: Академия ГПС МЧС России  

Байгалмаа, Э

 

 

40

Провинции Монголии по уровню интегрального социально-экономического показателя пожарного риска  

 

2019

сборник трудов секции № 11 Материалы 29-й международной научно-практической конференции «Предупреждение. Спасение. Помощь». – М: Академия гражданской защиты МЧС России  

 

Байгалмаа, Э.

 

 

 

41

 

Национальное сотрудничество между организациями в биологическом инциденте в Монголии

 

 

 

2019

Европын холбооны Хими, биологи, цацраг идэвхит болон цөмийн эрсдэлийг бууруулах (CBRN CoE санаачилга) санаачилга, Олон улсын шинжлэх ухаан технологийн төв-Төв Ази, Кавказын Биоаюулгүйн Холбооны “Бэрхшээлийг даван туулах нь” сэдэвт олон улсын хурлын эмхэтгэл, Таштент, Узбекистан.  

 

 

Д.Цэрэнноров Э.Оюунгэрэл

 

 

42

Enhancing Citizen`s Disaster Resilience through an International Transdisciplinary Research Project in Mongolia  

 

2019

Geographical Review of Japan B92: 1-9 (2019) Suzuki Yasuhiro, Ishii Shoko, Inamura Tetsuya, Nara Yumiko, Takahashi Hirofumi, Sukhee Batuulga. Dangaa Enkhtaivan, Serd-Yanjav Narangerel, Chadraabal Ariunaa, Dalai Serjmyadag