Эрдмийн зөвлөл

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөл нь эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, түүний онол, аргазүйн түвшин, үр дүнг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах, судалгааны аргазүй, эрдэм судлалын ажлыг мэргэжлийн ерөнхий удирдлагаар хангах зорилго бүхий хамтын удирдлагын эрдмийн байгууллага юм.
Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
Д.Алтангэрэл- Хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), хурандаа

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:
Д.Сэржмядаг -Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор (Ph.D), дэд хурандаа

Гишүүд:
П.Даш- Нөөц судлалын төвийн дарга, доктор (Ph.D)
Д.Баян-Эрдэнэ – Аюулгүй байдлын үнэлгээний нэгдсэн төвийн дарга,
дэд хурандаа
П.Чимэдцэрэн- Химич-судлаач, доктор (Ph.D), ахмад
Э.Оюунгэрэл- Химич-хүнс, үр тарианы шинжээч, доктор (Ph.D), ахлах дэслэгч
Т.Өсөхжаргал- Эрэн хайх, аврах ажиллагаа хариуцсан эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор (Ph.D), дэслэгч
П.Дамдин- Судлаач, доктор (Ph.D)
П.Баттогтох- Судлаач, доктор (Ph.D)
Х.Сүхбаатар- Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн захирал, хурандаа
Н.Батсайхан- Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн Гамшиг судлалын төвийн дарга, доктор (Ph.D), хошууч