Хурал

Гамшиг судлалын хүрээлэн-н зураг.

Гамшиг судлалын хүрээлэн нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах талаар төрөл бүрийн судалгаа, шинжилгээний ажил гүйцэтгэн жил бүр эрдэм шинжилгээний хурлыг дараах байдлаар зохион байгуулсаар ирлээ.

2006 онд “Эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ”

2007 онд “Тогтвортой хөгжил- гамшгийн асуудал”

2008 онд “Гамшгийн менежмент”

2009 онд “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал”

2010 онд “Гамшгийн эрсдэл, үнэлгээний аргачлал”

2011 онд “Улаанбаатар хотын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ”

2012 онд “Монгол улсын байгалийн болон техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ таамаглал”

2013 онд “Гамшиг судлал-13

2014 онд “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал

Гамшиг судлалын хүрээлэн-н зураг.