2021.06.12-нд ажиллах шинжилгээний цэгийн байршил

2021.06.12-нд ажиллах шинжилгээний цэгийн байршил